207 SQUADRON ROYAL AIR FORCE HISTORY

207 SQUADRON ROYAL AIR FORCE ASSOCIATION VISIT
CORLESS CREW MEMORIAL
Service at St Martin's Church, Meeuwen, 8 May 2005


207 Sqn WW2 veterans before the service

Chapman* - Burl - Murray - Jeffs - Pearce - Rogers - Haslam* - Pearl - Wynter: *shot down on same raid as the Corless crew: source Alkins

 

Sunday May 8th 2005 was the 60th Anniversary of the end of World War II in Europe.

For the group from 207 Squadron RAF Association the day began when we arrived at Meeuwen for coffee in the Town Hall, to meet our hosts from the Town Council and Mr Johannes Bosmans who had worked together with Kevin Mapley, Secretary of 207 Squadron RAF Association on the arrangements for the day and the Corless crew memorial.

Members Eddie Chapman and Frank R Haslam represented the few remaining 207 Squadron survivors of the Wesseling Raid.

In our group were:

Mrs Yvonne Gray & Mrs Ferne Melvin, sisters of Sgt James Ivan Magoffin, kia June 21/22 1944 in the Corless crew
Mrs Norah Alkins (from Canada) sister of F/O Bruce Somers RCAF, Bomb Aimer, kia June 21/22 1944 in the Corless crew
James Alkins & William Alkins (from Canada) nephews of F/O Bruce Somers

We met the 33 members of the de Casagrande family who had travelled to be present - Sgt Raphael de Casagrande was the navigator in the Corless crew. We were also joined by Joe English of 625 Sqn, brother in law of Sgt Joe Mireault, Air Gunner in the Corless crew, and his son Allen, who had been in Holland as part of a Canadian veterans' tour.

We are in touch with the family of Sgt Ken Barnes - his sister Mrs Sheila Christie had a Mass said for Ken and his fellow crew members at the Roman Catholic Church of the Sacred Heart & St Margaret Mary, Dereham, Norfolk at 11am on May 8th, the same morning as the service was taking place in Meeuwen. Sheila provided the Barnes family wreath laid at Meeuwen on their behalf by Joe English.

From Eindhoven we were pleased to see Honorary Members Kees and Ans Rijken, and by Friend members Danny Vanstraelen from Niel-bij-As and Leon Reumers from Genk, and their wives, and by Danny's parents Andre and Gaby. Gaby is the daughter of Gerard and Helena Delsaer-Geurts, helpers of Sgt Frank R Haslam, a 207 Sqn evader missing on the Wesseling Raid.

The Governor of the Province of Limburg was present, together with the Mayor and members of the Council of Meeuwen-Gruitrode, officers of the RBAF, Lt Col Duggan and Lt Col Lorenz from SHAPE representing the Canadian Air Force. Mrs Ghislaine Walkden of the RAFA Belgian Branch represented the British Embassy and RAFA. The Belgian SAS (Special Air Service), the Circle of Friends of the para commando's Limburg Branch and the Secret Army Meeuwen Branch were also represented.

The service was celebrated by Father Louis Maus. The choir Medua was conducted by Mrs Ria Daemen.

Choir: I'm gonna sing

SALUTATION

Priest: Mevrouw de Gouverneur, geachte gasten uit Canada en Groot Brittannie en vertegenwoordigers van hun ambassadeurs en strijdkrachten in Belgie, dames en heren. Namens de parochie van Meeuwen heet ik u van harte welkom. Ik ben blij dat u naar deze kerk bent gekomen om dankbaar deze gesneuvelde piloten te herdenken en te bidden. In de naam des vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.

Madam Governor, dear guests from Canada and Great Britain and honourable representatives of their ambassadors and forces in Belgium, ladies and gentlemen. On behalf of the parish of Meeuwen I give you a hearty welcome. I'm glad that you have come to this church to gratefully commemorate those airmen killed in action more than 60 years ago and to pray, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.

INTROIT

P: Heer wij zijn hier samengekomen om voor U ons hart uit te storten en U vurig te danken voor Uw goedheid in de 60 jaren na de laatste gevechten van de Tweede Wereldoorlog en om ons ten dienste te stellen van Uw Koninkrijk

Lord, we come together before Thee to pour our hearts in fervent thanksgiving for all Thy loving kindness to us during the sixty years after the battles of the Second World War and to dedicate ourselves to the service of thy Kingdom.

Reader: Lord, we desire to thank Thee for the devotion unto death of the seven airmen of the Lancaster ME683 who fell here at Meeuwen and for all the willing sacrifices made in Thy cause. Grant , O Lord, to all who have been preserved and all who have enjoyed peace and freedom during the past sixty years, a due sense of all Thy mercies, that we may be unfeignedly thankful, and serve Thee faithfully all the days of our life. Amen

Wij willen U danken voor de overgave tot in de dood van de zeven vliegeniers van de Lancaster ME683 die hier te Meeuwen zijn gevallen en voor al de bereidwillige opofferingen voor het hell van Uw schepping. Verleen, O Heer, aan allen die de oorlog hebben overleefd en die gedurende rneer dan 60 jaar van de vrede en de vrijheid hebben genoten, een waar gevoel van Uw goedheid om oprecht dankbaar te zijn en U trouw te dienen al de verdere dagen van ons leven. Amen


A votive candle for each member of the Corless crew at the foot of the altar

CONFESSION

P: Laat ons erkennen dat we soms zijn tekortgeschoten in onze verheven roeping, die erin bestaat instrumenten te zijn van de Heer om overal ter wereld vrede te brengen en te bewaren.

Let us acknowledge that we have sometimes fallen short of our high calling of being God's tools to establish and maintain peace all over the world.

R: O Lord, we draw near unto Thee, acknowledging our unworthiness, and we beseech Thee that the moments we showed little regard or gratitude for our liberators and the sacrifices of so many airmen of the Allied Forces may be pardoned, through the precious Blood of Thy dear Son, Jesus Christ our Lord. Amen

O Heer, wij komen naar U toe en wij erkennen onze zwakheid. Wij betreuren de momenten in ons leven dat wij te weinig respect en dankbaarheid betoonden voor onze bevrijders en het offer van zovele piloten van de Geallieerde strijdkrachten. Wij smeken U hiervoor om vergeving, door het dierbaar Bloed van Uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen

Choir: Heer, ontferm U. (Lord have mercy upon us)

P: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

May the Almighty God have mercy upon us, forgive us our sins and lead us to eternal life.

GLORIA

Choir: Diep in ons hart (Deep in our heart)

LESSON (Lezing)

P: God van ons behoud, Jezus is uit de dood opgestaan en leeft bij U in heerlijkheid. Wij bidden, dat hij door de heilige Geest in ons midden blijft, zoals Hij beloofd heeft. Hij is immers onze verlosser nu en tot in eeuwigheid. Amen.

R: Joshua's charge to the people at the end of a campaign reminds us once again that in this time of long-lasting peace we must not turn. to other gods. Let us not endanger the peace in our own heart and among the peoples our earth by indifference, intolerance and injustice resulting from a craving for desire,power and possession.

Jozua's vermaning van het volk aan het einde van een veldtocht, herinnert er ons aan, dat wij on s in deze tijd van langdurige vrede niet mogen keren naar andere goden, en dat wij de rust en de vrede in ons eigen hart en onder de volkeren op aarde, niet in gevaar mogen brengen door onverschilligheid, onverdraagzaamhveid en onrechtvaardigheid, die voortkomen uit drang naar genot, macht en bezit.
(Joshua 24 Vv. 14-18, 22-24)

Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincererity and in truth; and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt; and serve ye the Lord.

'Heb daarom ontzag voor de Heer,' vervolgde Jozua. 'Vereer Hem oprecht en trouw. Doe de goden weg die je voorouders aan de overzijde van de Eufraat en in Egypte vereerden. Vereer alleen de Heer.

And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amoriites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.

Wil je dat niet, kies dan nu wie je wilt vereren, de goden van je voorouders aan de overzijde van de Eufraat of de goden van dit land, de goden van de .Amorieten. Maar ik en rnijn familie, wij vereren de Heer.

And the people answered and said: God forbid that we should forsake the Lord, to serve other gods.

Toen antwoordde het volk:'wij denken er niet aan de Heer de rug toe te keren en andere goden te gaan vereren.

For the Lord our God, He! it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did these great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through wham we passed.

De Heer is onze God. Hij heeft ons en onze voorouders uit Egypte, dat slavenoord, gehaald. Voor onze ogen heeft hij die machtige wonderen gedaan. We trokken dwars door het gebied van andere volkeren, maar hij heeft ons beschermd, waar we ook gingen.

And the Lord drove out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land: therefore will we also serve the Lord for He is our God.

Hij verjoeg al die volken, net als de Amorieten, de bewoners van dit land. Ook wij zullen de Heer vereren. Hij is onze God!'

And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against ourselves that ye have chosen you the Lord, to serve Him. And they said, We are witnesses.

En Jozua zei: 'Jullie hebben nu gekozen de Heer te vereren. Je bent er zelf getuige van.' 'Ja', zeiden ze.

Now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel

'Doe dan alle vreemde goden die je bezit, weg en richt je helemaal op de Heer, de God van Israel.'

And the people said unto Joshua, The Lord Our God will we serve, and His voice will we obey.

Het volk antwoordde: 'De Heer onze God zullen wij vereren en gehoorzamen.'

Choir: In the Lord I'll be ever thankful


The service was celebrated by Father Louis Maus.

GOSPEL (Evangelie)

P: Joannes wertelt ons hoe Jezus bad voar zijn leerlingen. Jezus verlangt ernaar terug te keren in de heerlijkheid van zijn hemelse Vader aan het einde van zijn zending hier op aarde.

John tells us how Jesus prayed for his disciples. Jesus desires to return into the Glory of his heavenly Father at the end of his mission on earth.

P: (John 17, 1-11a)

Uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus volgens Johannes. Jezus sloeg zijn ogen op ten hemel en zei: "Vader, het is tijd: verheerlijk uw Zoon, dan zal uw Zoon U verheerlijken. U hebt hem macht gegeven over alle mensen, macht om eeuwig leven te schenken over allen die U hem hebt toevertrouwd. En dit is eeuwig leven: dat de mensen U kennen, U de enige ware God, en Jezus Christus die U gezonden hebt. Ik heb U hier op aarde verheerlijkt, door het werk te volbrengen dat U mij had opgedragen. Vader, neem me nu bij U en verheerlijh me met de glorYe die ik had bij U, voor de wereld bestond. Ik heb uw naam bekend gemaakt aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van U, en U hebt ze mij toevertrouwd. Ze hebben zich aan uw woorden gehouden, en nu weten ze dat alles wat U mij gegeven hebt, van U komt. Ik heb hun gezegd wat U mij te zeggen gaf, en ze hebben mijn woorden aanvaard. Ze weten dat het waar is dat ik van U ben uitgegaan, en ze geloven dat IJ mij hebt gezonden. Ik bid voor hen, ilk bid niet voor de wereld, maar voor hen die U mij hebt toevertrouwd, want ze zijn van U. Alles wat van mij is, is van U, en alles wat van U is, is van mij, en mijn glorie werd in hen openbaar. Ik ben al niet meer in de wereld, ik kom naar U toe, zij echter blijven in de wereld.

CREDO (all rise)

Ik geloof in God ... (I believe in God ... )

INTERCESSION (Voorbeden)

P: Met de verrezen Heer in ons midden, met Maria en alle heiligen die ons zijn voorgegaan bidden wij tot God.

R: Lord, continually guide the counsels of the nations to the promotion of Thy glory and the welfare of mankind.

Heer, blijf de bestuurders van de naties de weg wijzen naar de vermeerdering van Uw roem en het welzijn van alle mensen.

Congregation: O Lord, hear my prayer

R: Lord, remember these seven airmen of the Lancaster ME683, who counted not the price of their sacrifice. Give us similar strength to accomplish our daily mission, which is to love and to be merciful and to make peace.

Heer, herinner u deze zeven piloten van de Lancaster ME 683. Voor hen telde de prijs van hun opoffering niet. Geef ons dezelfde kracht om ook onze dagelijkse opdracht te vervullen, namelijk elkaar fief te hebben, elkaar te vergeven en vrede te sluiten.

Congregation: O Lord, hear my, prayer

R: Lord, we ask Thee, send Thy healing power to all who still suffer in spirit and in body as a result of theWar. Fill their minds and their hearts with the abiding memory of the affection, gratefulness and respect of the people of Meeuwen-Gruitrvode shown on this very special day.

Heer, wij vragen U, zend Uw genezende kracht aan allen die geestelijk en lichamelijk nog altijd lijden ten gevolge van de oorlog. Vul hun geest en hun hart met de blijvende herinnering aan de genegenheid, de dankbaarheid en eerbied die de mensen van Meeuwen-Gruitrode op deze speciale dag tonen.

Congregation: O Lord, hear my prayer ...

OFFERTORY (Offerande)

Choir: Sijahamba

P: God van ons behoud, Jezus spreekt bij U voor ons ten beste. Wij verenigen ons met Hem door U deze gaven aan te bieden. Geef dat wij een blijvende band met U mogen hebben door Christus, onze Heer. Amen.

ANTHEM (Sanctus)

Choir: Sanctus

CANON

INTENTIONS

P: In deze mis bidden wij in het bijzonder voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
In this Mass we pray in particular for the victims of the Second World War

R: Let us; also, remain in silence for the 7 seven crew members of the LANCASTER ME683 who conscientiously made the supreme sacrifice
Laat ons ook even stil zijn voor de zeven bemanningsleden van de LANCASTER ME683 die plichtsgetrouw het hoogste offer hebben gebracht:

Alvin CORLESS, Ken BARNES, Stanley BORE, Raphael DE CASAGRANDE, Ivan MAGOFFIN, Joe MIREAULT, Bruce SOMERS

LORD'S PRAYER (Onze Vader)

Congregation: Onze Vader

Our Father, which art in Heaven, Hallowed be Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against its. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen)

PRAYER FOR PEACE

P: De Heer bidt voor hen die hem door cle vader zijn toevertrouwd. Richten wij ons tot Hem en bidden we:
Heer Jezus Christus, bid met ons mee om de vrede die de wereld niet yeven kan. God zal U zeker verhoren en ons de Helper en Trooster zenden: de Heiligve Geest die met U en de Vader leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Our Lord Jesus prays for those the Father commended to Him. Let us turn to him and pray: O Lord Jesus, join our prayer for such peace the world cannot give us. Thy heavenly Father will hear Thee and will send us a helper and comforter, the Holy Spirit who lives with Thee and the Father for ever and ever. Amen

AGNUS DEI

P: Zie dit is het Lam Gods, het lichaam van de Heer, die ons zijn vrede schenkt


some of the 207 Sqn Association group and friends

COMMUNION (those who want can go to Communion)

Choir: Look at the world

Reader: (Mr John White): A pilot's prayer (Gebed van een piloot)

"My presence shall go with thee"

Heavenly Father, as I ascend above the clouds
into the purer air of Thy heavens,
surround me with Thy presence,
uphold me with Thy strength,
Protect me from the fiery darts of those who would destroy me
and if it be Thy will, give me a safe landing.

Should I fall as a bird from the blue,
grant that I may fall
into the ever loving arms of Thy love. Amen.

"Ik zal bij U zijn"

Hemelse Vader, als ik opstijg tot boven de wolken,
in de zuiverder lucht van Uw hemelen,
omring me dan met Uw aanvvezigheid,
houd mij overeind met Uw kracht,
bescherm mij tegen de brandende pijlen van lien die mij willen vernietigen
en als het Uw wil is, geef dat ik veilig land.

Mocht ik als een vogel uit de lucht vallen,
verleen dat ik mag vallen
in de zachte armen van Uw liefde. Amen.

THANKSGIVING (Dankgebed)

R: For the support of the Allied Forces to get back our freedom.
Voor de hulp van de Geallieerde Strijdkrachten om ons onze vrijheid terug te krijgen.

All: We thank Thee, O Lord.
Wij danken U, O Heer

R: For the skill and braveness of these Canadian and British airmen, who saved us from disaster.
Voor de bekwaamheid en de moed van deze Canadese en Britse vliegeniers, die ons spaarden van een catastrofe.

All: We thank Thee, O Lord.
Wij danken U, O Heer

R: For the sense that Thou hast been with us in all the dangers and the hardships of war and for granting final victory to the Allies.
Voor het gevoel dat U bij ons, waart in alle gevaren en ontberingen van de aorlog en voor de uiteindelijke overwinning van de Geallieerden.

All: We thank Thee, O Lord.
Wij danken U, O Heer

R: For the peace we still enjoy
Voor de vrede waar wij nog elke dag van genieten.

All: We thank Thee, O Lord.
Wij danken U, O Heer


The choir Medua was conducted by Mrs Ria Daemen

CLOSING PRAYER (Slotgebed)

P: Barmhartige God, Gij zegent ons met voedsel voor eeuwig leven. Wij bidden U, zend ons uw Geest, zodat we mogen groeien in geloof, door Christus, onze Heer. Amen.

Merciful God, Thou blessest us with food for eternal life. We ask Thee, send us Thy Spirit, so that we may grow in faith, through Jesus Christ our Lord. Amen

ANNOUNCEMENTS (Mededelingen)

BLESSING

P: Dierbare aanwezigen, het is onze taak de liefde van God die ons hier in deze kerk samenbracht uit te dragen in de wereld. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Gaat nu allen heen in vrede.

Dear attendants, it is our assignment to carry out into the world the love that brought us together in this church, The Almighty God, Father, Son and Holy Spirit, bless you all.
Leave in peace.

CLOSING SONG (Slotlied)

Choir: Fanfare and Gloria

 

page last updated 31 Aug 2005